Archiv autora: admin

Co znamená „Stavební Huť“?

Stavební huť je středověká stavební a kamenická organizace činná při významných církevních (katedrály) i světských (hrady) stavbách. Byla současně školícím pracovištěm pro učně a tovaryše huti. Aktivity huti, sdružující řemeslníky různých profesí, mohly zahrnovat i sochařskou či uměleckořemeslnou produkci. Odborným ředitelem huti byl magister operis, jeho výkonným zástupcem parléř.


BRYCH, Vladimír. České hrady, zámky a tvrze. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2006, 851 s. ISBN 80-7360-406-x.

Co znamená „VIA VETERE“?

Pojem VIA VETERE je latinské slovní spojení, které lze doslovně přeložit jako „stará cesta“. V přeneseném významu si toto slovní spojení můžeme vykládat také jako „starý způsob“. A právě tato slova vystihují hodnoty, které bychom chtěli, aby ústav zastával – udržování a oživování osvědčených starých způsobů a postupů.

Co je zkratka „z.ú.“?

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti od 1.1.2014, zavedl několik nových pojmů. Jedním z nich byl i „Ústav“, který nahrazuje obecně prospěšnou společnost.

  • § 402 – Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Zákon v následujících paragrafech stanovuje povinnost označit tyto organizace několika  variantami a jednou z nich je právě zkratkou slov „zapsaný ústav“ a teda „z.ú.“.